White on White....looks delicious Ye

White on White....looks delicious Yes?